logo
Лекції з ПР-кампанії для 3 Різ

2. Співвідношення понять «pr-кампанія» та «pr-діяльність організації».

PR-діяльність організації є більш широким поняттям, ніж PR-кампанія. У межах PR-діяльності здійснюються всі види PR-дій, пов'язаних із забезпеченням оптимальної співпраці організації та її громадськості.

PR-діяльність носить планомірний характер і в сучасних умовах виступає одним із важливих компонентів ефективного менеджменту організації, що реалізуються на постійній основі. PR-кампанії є складовою частиною загального комплексу PR-діяльності організації. У рамках цього комплексу можуть реалізовуватися PR-кампанії різних типів. Одні PR-кампанії спрямовані на вирішення якого-небудь конкретного завдання в структурі поточної PR-діяльності організації; вони можуть бути названі плановими внутрішніми кампаніями. Потреба в кампаніях іншого типу виникає у випадку, коли організація зустрічається з будь-якими незапланованими проблемами, з новою ситуацією на ринках, кризою, іншими форс-мажорними обставинами. Такі кампанії називаються позаплановими зовнішніми кампаніями.

Таким чином, планові внутрішні кампанії є елементом поточної PR-діяльності організації. Зовнішні позапланові кампанії виходять за межі цієї діяльності, здійснюються паралельно з нею і в окремих, найчастіше кризових, випадках на певний період часу замінюють собою цю діяльність.

У результаті комплекс PR в організації може бути представлений у наступному вигляді (схеми мал. 1).

Рис. 1. Структура комплексу PR в організації

Головні відмінності PR-кампаній від поточного PR-забезпечення діяльності організації полягають в цілях і характері темпоральної (часової) організації. Поточна PR-діяльність носить безперервний характер. Її мета – не вирішення конкретної комунікативної або пов'язаної з нею проблеми організації, а підтримка оптимального іміджу та репутації організації та її підрозділів у цільових аудиторій. У свою чергу, PR-кампанія носить проблемно орієнтований обмежений у часі характер. Кампанія планується для вирішення якої-небудь задачі або проблеми і завершується тоді, коли завдання виконане або проблема знята. Конкретні PR-заходи можуть входити як до структури поточної PR-діяльності організації, так і в структуру PR-кампанії.